Thirrje për Punonjës/e Rasti.Afati i aplikimit 25.03.2024

Pozicioni: Punonjës/e rastesh

Lloji i punës: Punë me kohë të plotë

Informacion i Përgjithshëm

“Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj.


Qendra “Streha” kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBTI+ në Shqipëri.

Përgjegjësitë: e Punonjësit/es së Rasteve

 • Ofron shërbime në bazë të “Standardeteve minimale për personat LGBTI+ në Shqipëri”.
 • Ofron ndihmë të menjëhershme për nevojat bazë të rasteve dhe mbështetje psikosociale.
 • Përgjigjet dhe trajton emergjencat në shërbim duke ndjekur Protokollet e Sigurisë.
 • Ofron lidhjen e rasteve me shërbime mbështetëse si dhe ofron informacion për burimet e shërbimeve mbështetëse .
 • Punon drejtëpërdrejtë  me rastin duke inkurajuar fuqizimin dhe jetesën e pavarur.
 • Informon në mënyrë të detajuar mbi Rregulloren e Shërbimit dhe monitoron rastet e shelterit mbi ndjekjen esaj.
 • Komunikon në mënyrë efektive me rastet dhe stafin.
 • Mban shënime të përditësuara të ndërveprimeve të ndodhura gjatë turnit ,ruan të dhënat përkatëse dhe përgatit raporte për stafin menaxherial.
 • Siguron plotësimin e dokumentacioneve të brendshme të Qendres Streha dhe raporton për këto të dhëna.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Njohuri  rreth situatës së të drejtave të komunitetit LGBTI+ në Shqipëri.
 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të jetë person i organizuar mirë, i aftë për ti dhënë përparësi detyrave.
 • Aftësi për të mbajtur standarde të mira pune dhe kur punon nën presion.
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze dhe njohuri kompjuterike.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.

Pranimi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) letër interesi b) CV c) letër referimi nga punëdhënës të mëparshëm

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 14.03.2024, në  adresën strehalgbt@gmail.com

Përzgjedhja e punonjësit/es së rasteve

Përzgjedhja e punonjësit/es do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

Ne vlerësojmë diversitetin dhe përfshirjen dhe inkurajojmë të gjithë njerëzit e kualifikuar që të aplikojnë pavarësisht nga identiteti i tyre gjinor, etnia dhe feja. Ne inkurajojmë fuqimisht komunitetin LGBTQ të aplikojë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top