Thirrje për menaxher/e rasti.Afati i aplikimit 15 Shtator 2023.

Pozicioni: Menaxher/e rastesh

Lloji i punës: Punë me kohë të plotë

Informacion i Përgjithshëm

“Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj.


Qendra “Streha” kërkon të punësojë një Menaxher/e Rastesh për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBTI+ në Shqipëri.

Detyrat e Menaxherit/es së Rasteve

 • Kryen vlerësimet fillestare për të identifikuar nevojat, preferencat dhe qëllimet e rasteve.
 • Bashkëpunon me rastet për të zhvilluar plane të individualizuara të ndihmës bazuar në pikat e forta dhe nevojat e tyre.
 • Vendos objektiva afatshkurtra dhe afatgjata për stabilitetin e strehimit të rasteve dhe mirëqenien e përgjithshme.
 • Lidh rastet me shërbimet thelbësore, duke përfshirë ndihmën për strehim, shërbimet e punësimit, kujdesin shëndetësor, mbështetjen e shëndetit mendor, trajtimin e abuzimit me substancat dhe shërbime të tjera sociale.
 • Bashkëpunon me stafin e brendshëm të Strehës dhe ofruesit e jashtëm të shërbimeve për të siguruar ofrimin e shërbimeve pa probleme.
 • Koordinon me agjencitë dhe organizatat përkatëse për të lehtësuar aksesin e rasteve në shërbimet e nevojshme.
 • Rishikon dhe përditëson rregullisht planet e ndihmës për të pasqyruar nevojat dhe progresin e rasteve.
 • Siguron mbështetje dhe ndërhyrje të menjëhershme në situata krize, të tilla si krizat e shëndetit mendor, rikthimet e abuzimit me substancat ose konfliktet.
 • Siguron sigurinë dhe mirëqenien e rasteve duke ndjekur protokollet dhe procedurat e vendosura.
 • Mban shënime të sakta dhe të plota të rasteve, duke dokumentuar të gjitha ndërveprimet, vlerësimet, planet e ndihmës dhe përditësimet e progresit.
 • Gjeneron raporte të rregullta për të ndjekur progresin, rezultatet dhe efektivitetin e punës me rastet.
 • Ndihmon rastet në identifikimin dhe sigurimin e opsioneve të përshtatshme të strehimit, duke përfshirë strehim të përkohshëm ose strehim të përhershëm.
 • Ofroni mbështetje të vazhdueshme për rastet  pas daljes nga shërbimi për të promovuar stabilitetin e strehimit dhe për të parandaluar situata ku rastet mund të mbeten sërisht në situatë rruge.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Njohuri  rreth situatës së të drejtave të komunitetit LGBT+ në Shqipëri.
 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të jetë person i organizuar mirë, i aftë për ti dhënë përparësi detyrave.
 • Aftësi për të mbajtur standarde të mira pune dhe kur punon nën presion.
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze dhe njohuri kompjuterike.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.

Pranimi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) letër interesi b) CV c) letër referimi nga punëdhënës të mëparshëm.

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 15 Shtator 2023, në  adresën strehalgbt@gmail.com

Përzgjedhja e menaxherit/es së rasteve

Përzgjedhja e menaxherit/es do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

Ne vlerësojmë diversitetin dhe përfshirjen dhe inkurajojmë të gjithë njerëzit e kualifikuar që të aplikojnë pavarësisht nga identiteti i tyre gjinor, etnia dhe feja. Ne inkurajojmë fuqimisht komunitetin LGBTQ të aplikojë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top