Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Pozicioni: Ekspert në trajnimin e profesionisteve

Projekti: Improving the situation of LGBTI+ people in Albania.”.  

Periudha e kontratës:    03.11.2021 – 03.11.2022

Kohëzgjatja e punës:     9 ditë

Informacion i Përgjithshëm

“Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBT të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj.

Eksperti i përzgjedhur nga kjo thirrje do të bëjë të mundur hartimin e një moduli mbi komunitetin LGBTI+, fokusuar në situatën aktuale të fëmijëve dhe të rinjëve LGBTI+, sfidat e fëmijëve, familjarëve edhe profesionistëve që ofrojnë shërbime për fëmijët LGBTI+.

Përgjegjësitë e Ekspertit:   

 • Eksperti do të zhvillojë nje cikel takimesh me 20 profesionistë që ofrojnë shërbime te drejteperdrejta per komunitetin LGBT+, punonjës të bashkisë, qendrave sociale, perfaqesues nga zyra e avokatit te popullit, ne qytetet e Shkodës, Korcës dhe Fierit.
 • Do të trajtojë në takime informacione dhe termat kyç të lidhura me personat LBGTI+, të nevojshme në praktikën e punës me këtë grup
 • Do të trajnojë ofruesit e shërbimeve dhe do të lehtesojë aktivitetin pasues ne secalin nga qytetet, ku profesionistet do te mbajne takime me komunitetin e gjerë për cështjetet LGBT+

Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

Përgjegjësitë e Qendrës “Streha”

Qendra “Streha” është përgjegjëse për të lehtësuar realizimin e trajnimeve, duke ofruar ndihmën për çdo mjet të nevojshëm për realizimin e tyre. Do të mbikqyrë punën e realizuar brenda kerkesave të caktuara për realizimin e punës.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Njohuri  rreth situatës së të drejtave të komunitetit LGBT+ në Shqipëri.
 • Përvojë pune me organizata lokale/ ndërkombëtare që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të komunitetit  LGBTI+  ose ofrimin e shërbimeve .
 •  Përvojë e mëparshme profesionale në përgatitjen e materialeve/moduleve/ trajnimeve mbi komunitetin LGBTI+
 • Të jetë person i organizuar mirë, i aftë për ti dhënë përparësi detyrave.
 • Aftësi për të mbajtur standarde të mira pune dhe kur punon nën presion.
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze.

Pranimi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) letër interesi b) CV në gjuhën angleze  

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 24 nentor 2021, në adresën strehalgbt@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top