Thirrje për Oficer Finance

Pozicioni: Oficer Finance

Aplikimet pranohen deri më: 14 janar 2020 në adresën: strehalgbt@gmail.com

Qendra Streha kërkon të punësojë një oficere finance për shërbimin rezidencial që funksionon 24 orë përgjatë 7 ditëve të javës në ndihmë të personave LGBT+ në Shqipëri.

Detyrat e Financieres

● Financierja do jetë përgjegjëse në kryerjen e detyrave të saj duke respektuar gjithmonë afatet kohore.

● Do hartojë raportet financiare në përputhje me kërkesat e donatorëve specifik.

● Oficerja e Financës do jetë përgjegjëse për kryerjen e operacioneve dhe procedurave financiare në përputhje me manualin financiar të Qendrës Streha.

● Oficerja e financës do jetë përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave dhe plotësimin me dokumenta mbështetëse në përputhje me manualin financiar të Qendrës Streha dhe kërkesave të donatorëve.

● Oficerja e Financës do hartojë buxhetet e projekt propozimeve të ndryshme në përputhje me nevojat e Strehës.

Kushtet për të interesuarit

● Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë në degën Financë (preferohen personat që kanë mesatare mbi 8.5).

● Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri kompjuterike.

● Gjuhët e tjera përbëjnë avantazh.

● Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të tregojë vullnet për të punuar në grup.

● Të ketë njohuri rreth problematikës me të cilën përballet komuniteti LGBT në Shqipëri.

● Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.

● Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë.

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit duhet të dërgojnë:

– CV ne Shqip ose Anglisht

– Letër Motivimi ne Anglisht

Aplikimet duhet të dërgohen brenda datës 14 janar 2020, në adresën e e-mailit strehalgbt@gmail.com

Vetëm të interesuarit që do të përzgjidhen në një listë të shkurtër do të njoftohen për një intervistë me punëdhënësit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top