Thirrje për ekspert/e ligjor/e

Në kuadër të projektit “Rritja e aksesit në shërbimet e ndihmës juridike dhe mbështetje psiko-sociale për personat LGBT në Shqipëri”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri”, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC)”, kërkon të punësojë një jurist/e i/e cili/a nëpërmjet ekspertizës së vet do të ndihmojë në realizimin e sesioneve informuese mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me në fokus komunitetin LGBTI si dhe do të asistojë nevojat e tyre ligjore përgjatë periudhës së zbatimit të projektit.  

Për informacion të plotë mbi thirrjen, ju lutemi t’ju referoheni thirrjes në lidhjen e mëposhtme:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top