Thirrje për ekspert IT / Call for IT expert

Në kuadër të projektit “PRIDE për LGBTI në Shqipëri dhe Kosovë (PRIDE++) – Promovimi i të Drejtave, Gjithëpërfshirjes, Dinjitetit dhe Barazisë për LGBT në Shqipëri dhe Kosovë”, jemi në kërkim të një eksperti/e IT apo një grup ekspertësh. të cilët do të jenë të ngarkuar me krijimin e dy platformave databaze gjithëperfshirëse online për monitorimin dhe evidentimin e aktiviteteve të organizatave implementuese të projektit.

Kjo platformë do të shërbejë si një mjet thelbësor për të ristrukturuar operacionet e Streha dhe Aleanca dhe për të rritur efikasitetin e menaxhimit të të dhënave, si dhe monitorimin e shërbimeve të ofruara.

Profesionisti i IT pritet të ofrojë sa vijon:
•Dy platforma plotësisht funksionale që plotësojnë kërkesat e specifikuara.
•Dokumentimi i arkitekturës, dizajnit dhe manualeve të përdoruesit të platformës.
•Sesione trajnimi për stafin e Aleanca dhe Streha për përdorimin e platformës.
•Asistencë e rregullt dhe e vazhdueshme në përdorimin e platformës.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre, duke përfshirë:
•Një letër motivuese që detajon përvojën dhe përshtatshmërinë e tyre për projektin.
•Një CV të detajuar.
•Një propozim financiar.

Fituesi do të zgjidhet në bazë të ofertës më të mirë dhe raportin cilësi-çmim.
Aplikimet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze, në adresat livia.zotrija@gmail.com, adelajda.alikaj@hotmail.com dhe mltifi@erim.ngo me subjektin e e-mailit ‘IT Service Provision for Aleanca LGBT and Streha’ deri në datën 20 korrik ora 17:00.

Për më shumë, referojuni termave të mëposhtëm:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top